[George Takei voice] Oh myyyyyyyyyyyyyyy.

 

More to come next Friday!